20 Август 2020

Нова визия и благоустрояване на територията на пазар "Васил Шаханов", Стара Загора

Нова визия и благоустрояване на територията на пазар

Проект: Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв. 4515 и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182, паркинг в УПИ III 8710, кв. 4515 и част от улица „Христо Ботев“ с о.т. 1359 – о.т. 4631, гр. Стара Загора

Краен получател: Община Стара Загора

Договор за финансиране: 20.08.2020 г.

Одобрено финансиране: 6 000 000 лв., от които 3 540 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 7 млн. лв.

Проектът цели създаване на хармонична и естетическа градска среда с потенциал за развитие и установяване на действена и ефективна връзка между кв. “Казански“ и кв. “Три чучура юг“ чрез оформяне на съществуващия неугледен пазар с близо 67 обекта в модерно търговско средище за жителите на двата квартала, чрез ефективна реорганизация на движението и разширяване на съществуващата улица „ Капитан Петко войвода“, както и чрез осигуряване на богато озеленени площи с храстова, цветна и едроразмерна растителност, водни ефекти, градинско и парково обзавеждане.

Предвидени са следните дейности по проекта:

  • „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8710, кв.4515“ - изграждане на пазар от затворен тип със закрита търговска площ, който да представлява център за търговия на кв. „Казански“ и кв. „Три чучура“ – юг с разгъната застроена площ от 2 398 кв. м. и търговска площ за 115 търговски щанда с възможност за обособяване на зони с различна тематичност на предлаганите стоки и изделия - обект на търговия;
  • Изграждане на външна част на пазара – алеи, паркинг, габиони, ел. част по подземна паркинга инфраструктура;
  • Ремонт и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода" и изграждане на кръгово движение, включително монтиране на ново улично осветление с електронно управление.
Нова визия и благоустрояване на територията на пазар
Нова визия и благоустрояване на територията на пазар
Нова визия и благоустрояване на територията на пазар
Назад