За нас

Фонд за устойчиво градско развитие ЕАД (ФУГР) представлява специфична небанкова финансова институция, създадена през 2012 г. с цел да финансира градски проекти при ясни условия, обем и вид на предоставено финансиране. Мисията на ФУГР е да осигури подкрепа на допустими крайни получатели за реализацията на финансово жизнеспособни градски проекти, които срещат трудности в намирането на достатъчно финансиране на пазарен принцип, чрез привличане на частен капитал към  публичните средства. Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Фонд ФЛАГ" ЕАД.

Основната дейност на ФУГР е свързана с отпускане на инвестиционни заеми за насърчаване на градското развитие.  На 30 май 2012 г. е сключено Оперативно споразумение за предоставяне на условен заем между Фонд ФЛАГ ЕАД, Европейската инвестиционна банка и ФУГР за управление на Фонда за градско развитие за София по инициативата JESSICA. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна европейска инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (с подкрепата на Банката за развитие на Съвета на Европа) за подкрепа на устойчиви инвестиции в градските райони. Целта на JESSICA като финансов инструмент с европейски средства в България е да се създадат възможности за публичния и частния сектор за съвместни инвестиции в проекти за градско развитие и възстановяване на градски зони в седемте най-големи градове в България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Финансирането по инициативата JESSICA се осъществява чрез подаване на проектни предложения към т.нар. Фондове за градско развитие. Общият финансов ресурс на ФУГР  по JESSICA е близо 50 млн. лева, като 24, 6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а 24, 6 млн. лева са осигурени като съфинансиране от ФЛАГ. Към 2016 г. ФУГР инвестира разполагаемия ресурс в допустими градски проекти и от същата година стартира реинвестиране на средствата в нови проекти, съгласно изискванията на финансовия инструмент за градско развитие.

В резултат на успешната дейност като Фонд за градско развитие по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и на натрупания опит в сферата на финансовите инструменти за градско развитие, ФУГР се включи като партньор в ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ). През 2018 г. след проведена процедура от Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ), ФУГ е избран за Фонд за градско развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за София и Южна България. От януари 2019 г. ФУГ набира проектни предложения и отпуска финансиране за проекти за градско развитие и културно наследство с общ разполагаем ресурс от над 320 млн. лв. Екипът на ФУГР играе ключова роля за успешното изпълнение на най-мащабния финансов инструмент за регионално развитие, като към момента са сключени над 70 договора за над 300 млн. лв.

Екипът на ФУГР притежава задълбочени познания в областта на проектното финансиране, финансовия анализ, финансовите инструменти за градско развитие и комбинирането им с безвъзмездна помощ. На база солидния опит в областта на управлението на финансови инструменти, екипът на ФУГР участва в структуриране на нови финансови инструменти и механизми за финансиране, вкл. Българската инвестиционна и координационна платформа на Фонд ФЛАГ и иновативния финансов инструмент за преход към чиста енергия – FLAG-FICET.