Фонд за градско развитие по ОПРР 2007-2013 - JESSICA

Условия за допустимост на градските проекти, финансирани по инициативата JESSICA (2007-2013), вкл. за периода на реинвестиране до 2025 г.

 • Проектът трябва да съответства на целите и обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” в следните приоритетни области:
  • подобряване на социалната инфраструктура: образование, здравеопазване, културно наследство, спорт, чрез развитие на местното предприемачество, в области от изброените, които изостават в развитието си, и подобряване на енергийната ефективност; 
  • подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура; 
  • устойчиви градски транспортни системи  чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура;
  • организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.
 • Проектът трябва да се реализира на територията на Столична община. Проектът трябва да благоприятства положителна социално–икономическа промяна и развитие на гр. София.
 • Проектът трябва да е част от Интегриран план за градско възстановяване и  развитие на град София или част от специалните общински планове (Общински план за развитие, Общ устройствен план и Подробни устройствени планове).
 • Проектът трябва да бъде структуриран по начин, по който генерира приходи достатъчни за изплащане на финансирането получено от ФУГР. Инвестиционните характеристики на проектите, финансирани от ФУГР следва да не позволяват неговата реализация при чисто пазарни условия.
 • Проектът трябва да бъде устойчив както по отношение на очакван ефект в дългосрочен план, така и по отношение на финансовата рентабилност и възможността за изплащане на задълженията към ФУГР (и други финансиращи страни).
 • Проектът трябва да съответства на Регламентите за Структурните фондове на ЕС, както и на всички изменения или актуализирано законодателство във връзка с тях.
 • Проектът НЕ трябва да попада в ограниченията на финансовия инструмент JESSICA: за  инвестиране в завършени проекти, рефинансиране на проекти и др.

 

Формуляри за кандидатстване и насоки за БП