Фонд за градско развитие по ОПРР 2014-2020 – Фонд за устойчиви градове

Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от ОПРР 2014-2020 г. чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на ЕС.

Какви са разликите с инициативата JESSICA 2007-2013?

  • Увеличен ресурс – пет пъти повече средства от ОПРР или 202 млн. лв. за регионите София и Южна България. Към тях ФУГ е осигурил съфинансиране в размер на 41% от страна на фонда или 140, 3 млн. лв.
  • Разширено приложно поле – освен проекти допустими по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" (ПО1) през настоящия програмен период са допустими и проекти по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" (ПО6), предвиждаща инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с обекти на културното наследство. По ос 1 като нови дейности са включени повишаване на ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, но за периода 2014-2020 г. не са допустими проекти за здравна и образователна инфраструктура.
  • Разширен географски обхват - 39 допустими градове за градско развитие и територията на цяла България за туризъм и културно наследство. ФУГ финансира 22 от 39 града и
  • По-изгодни условия – вградена гаранция, чиито ползи се прехвърлят към крайния получател.
  • Комбинация с БФП – за първи път е възможна комбинирана подкрепа между финансов инструмент и БФП за проекти за културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития по ос 1, както и за проекти за туризъм и културно наследство по ос 6 в случай че проектният инициатор е допустим за финансиране с БФП по съответната схема на ОПРР 2014-2020.

Условия за допустимост на проектите, финансирани от Фонд за устойчиви градове

Проектът трябва да съответства на целите и обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО1), допустими дейности за финансиране по която са:

  • повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития - минимален стандарт за ЕЕ клас «С» и намаление на енергийното потребление с над 60% при основно обновяване;
  • развитие на екологичен и устойчив градски транспорт - планове за управление на движението и ИТС, улични мрежи, пешеходни и велоспипедни алеи, паркинги и др.;
  • подобряване на качеството на градската среда - паркове, зоопаркове, детски площадки, пазари, градски площади, алеи и тротоари и др.;
  • развитие на спортна и културна инфраструктура - спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и др.;
  • инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие - строителство и ремонт на бизнес и индустриални зони, техническа инфраструктура и др.

или по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (ПО6), предвиждаща инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ - развитие на туристически продукт, туристическа инфраструктура – алеи, пътеки, посетителски центрове, дребномащабна техническа инфраструктура и др.

Проекти за градско развитие - могат да се реализират на територията на Столична община или на градовете от Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград, като проектът трябва да попада в зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) или е сред проектите в ИПГВР, които съдействат за изграждането на функционалните връзки.

Проекти за туризъм и културно наследство - проектите трябва да се реализират на територията на областите: София-град, Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора и следва да са свързани с развитието на недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ по смисъла на Закона за културното наследство.

Срокът за финансиране по първия цикъл на инструмента е 31.12.2023 г., като след неговото изтичане се очаква разрешаване на реинвестиране на средства.

Формуляри за кандидатстване и насоки за БП