Нови финансови инструменти за градско и регионално развитие 2021-2027

Финансов инструмент по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

Средствата, осигурени от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е в общ размер от 462 млн. лв., от които над 277 млн. лв. са предвидени за финансови инструменти, а близо 185 млн. лв. ще се предоставят като безвъзмездни средства в комбинация с финансовия инструмент в единична операция. За първи път от началото на изпълнението на ФИ е предвидена комбинирана подкрепа в единична операция между финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ при спазване на правилата на финансовия инструмент.

В Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 са обособени два основни приоритета – "интегрирано градско развитие" и "интегрирано териториално развитие на регионите". Приоритет 1 е целево ориентиран към насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство и устойчивия туризъм в 10-те най-големи градски общини в страната, които са и основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.

По приоритет 2 се осигурява подкрепа по същите направления в 40 средни и по-малки градски общини с население над 15 хил. души: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

Инструментът ще предлага дългово финансиране, насочено към инвестиции в няколко сектора: техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество, индустриални паркове и развитие на малки и средни предприятия, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, устойчива мобилност и екологично чист транспорт, зелена градска инфраструктура и по-висока сигурност в обществените пространства, образователна и здравна инфраструктура, проекти в сферата на културата, спорта и туризма. 

На 29.06.2023 г. се състоя официалното подписване на Споразумение за финансиране между Фонд на фондовете и Управляващия орган на Програма "Развитие на регионите" (УО на ПРР) 2021-2027 към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Структурата за изпълнение на мандата предвижда два финансови посредника за: Фонд за градско развитие (ФГР) – Северна България и ФГР – Южна България, като към момента не са стартирани процедури по избора им.

Повече информация: www.fmfib.bg

Финансов инструмент за чиста енергия - FLAG-FICET

Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) има за цел да отговори на тези предизвикателства чрез разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на общинските инвестиции в чиста енергия чрез сътрудничество и консултации с широк брой заинтересовани страни. Екипът на ФУГР активно участва в разработването на модела на иновативния финансов инструмент.

Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments. (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции). Помощ за развитие на проекти (PDA) е фокусирана върху осигуряване на техническа помощ за предприемане на амбициозни и мащабни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Повече информация за проекта може да откриете тук: https://www.flag-bg.com/?cid=33