20 Ноември 2023

Опитът на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове бяха представени в рамките на събитие 'Financing RePowerEU' във Вилнюс

Опитът на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове бяха представени в рамките на събитие 'Financing RePowerEU' във Вилнюс

На 14 и 15 ноември във Вилнюс, Литва, се проведе тематичен семинар, посветен на финансирането на проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), организиран от звеното fi-compass, Генералната дирекция за регионална и градска политика (DG Regio) на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Акцент бе поставен върху възможностите за комбиниране на финансови инструменти, съчетани с безвъзмездна помощ, и представяне на успешния опит на Балтийските държави в тази област. В семинара участваха над 60 представители на управляващи органи, холдингови фондове и фондове, прилагащи финансови инструменти в подкрепа на ЕЕ и ВЕИ.

Представители на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) взеха участие в събитието, като имаха възможност да получат практическа представа за прилагането на финансови инструменти, съчетани с безвъзмездна помощ под формата на техническа подкрепа, лихвена субсидия или капиталова отстъпка, които съдействат за насърчаване на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ. На база опита с комбинираните финансови инструменти в Литва, както и в други балтийски страни, семинарът предложи широка гама от възможности за обмен и споделяне на добри практики с експерти, прилагащи финансови инструменти със средства от Кохезионната политика и Механизма за възстановяване и устойчивост, вкл. чрез инициативата REpowerEU, която има за цел да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия и да ускори зеления преход в Европа

Ива Петкова, директор дирекция Фондове за градско развитие във ФУГР, взе участие в панела „Използване на фондовете на ЕС за увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност“, заедно с представители от ЕИБ, финансови институции и фондове от Литва, Португалия и Полша. В рамките на презентацията беше споделен опита на Фонд ФЛАГ, създаден преди 15 години като инструмент на държавната политика за регионално развитие с публичен ресурс, привличайки частен от международни финансови институции и български търговски банки. Акцент бе поставен върху управлението на финансови инструменти за градско развитие по инициативата JESSICA, както и върху по-широкото партньорство с ОББ по линия на Фонд за устойчиви градове, управляващ средствата за финансови инструменти за София и Южна България по ОПРР 2014-2020.

Българската инвестиционна и координационна платформа, реализирана с финансиране от ЕИБ бе дадена като успешен пример и възможност за подкрепа на публични проекти за ЕЕ и ВЕИ. Структурирането на целеви финансов инструмент за преход към чиста енергия на публичните власти - FLAG-FICET, използва натрупаните знания и научени уроци от предходните инструменти, управлявани от Фонд ФЛАГ. Осигуряването на безплатна техническа подкрепа за подготовка на проекти за преход към чиста енергия на публичните власти се очаква да има стимулиращ ефект за по-мащабното разгръщане на подобни инвестиции по примера на Балтийските държави. Като основна пречка пред по-широкото използване на финансови инструменти за ЕЕ и ВЕИ е прилагането на схеми с 100% БФП, като в повечето европейски страни подобни схеми са изключение и насочени към социално слаби и енергийно бедни крайни получатели.

Опитът на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове бяха представени в рамките на събитие 'Financing RePowerEU' във Вилнюс
Опитът на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове бяха представени в рамките на събитие 'Financing RePowerEU' във Вилнюс
Опитът на Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове бяха представени в рамките на събитие 'Financing RePowerEU' във Вилнюс
Назад