10 Май 2023

Фонд ФЛАГ и Португалският Фонд на фондовете - IFRRU 2020 подписаха протокол за сътрудничество

Фонд ФЛАГ и Португалският Фонд на фондовете - IFRRU 2020 подписаха протокол за сътрудничество

На 10 май 2023 г. Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, и Абел Маскаренас - президент на структурата на управление на IFRRU 2020, изпълняващ ролята на Фонд на фондовете в Португалия, подписаха Протокол за сътрудничество между двете организации. Подписването на протокол за сътрудничество е с цел насърчаване на споделянето на знания между ФЛАГ и IFRRU 2020 относно финансовите инструменти за градско възстановяване и енергийна ефективност, което включва споделяне на опит по отношение управление на различни източници на финансиране, държавна помощ и обществени поръчки, форми на съгласуване с други заинтересовани страни, маркетинг и комуникационна стратегия.

IFRRU 2020 (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) е създаден през юли 2015 г. като Фонд на фондовете на Португалия, обединяващ финансиране от 8 регионални оперативни програми. Към финансирането от осемте програми е добавен финансов ресурс от Европейска инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа (CEB) и от националния бюджет.  IFRRU 2020 приключи 2022 г. с 440 подписани договора, съответстващи на 1,428 милиона евро инвестиции за цялостна рехабилитация на сгради и подобряване на техните енергийни характеристики.

Протоколът за сътрудничество между двете организации, които имат сходна мисия в подкрепа устойчивото градско и регионално развитие, е в резултат на проведеното работно посещение за обмен на опит и добри практики за реализация на проекти за енергийна ефективност по проект FLAG-FICET. В рамките на посещението е планирано да бъде проучен опитът на един от най-мащабните фондове, управляващи финансови инструменти за градско развитие и енергийна ефективност – Португалският IFRRU 2020. На база на подписания протокол IFRRU 2020 и ФЛАГ ще планират ежегодно съвместни действия и ще планират участие в инициативи или събития, свързани с градска рехабилитация и енергийна ефективност.

Проект „ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия“ (FLAG FICET), финансиран от LIFE-2021-CET-PDA, има за цел да разработи, демонстрира и популяризира иновативен финансов инструмент, структуриран в рамките на Фонд ФЛАГ, който да предоставя подкрепа за общински инвестиции за преход към чиста енергия в сътрудничество и консултации с голям брой заинтересовани страни.

Назад