ДКЦ XII – София

ДКЦ XII – София

Проектът е насочен към подобряване на здравното състояние на населението чрез покриване на потребностите от здравни услуги, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. Проектът е съобразен с общите цели на ФУГР за развитието на социалната инфраструктура в сферата на здравеопазването на гр.София и задоволяване на потребностите от качествени здравни услуги, както и с изискванията, приоритетите, целите и задачите, поставени от собственика в лицето на Столична община. В изпълнение на проекта бяха закупени 3 уреда и един гинекологичен стол за Акушеро-гинекологичния кабинет, 4 уреда за Клиничната лаборатория, 2 уреда за отделението по Физиотерапия и 2 апарата за Рентгеновия кабинет.

Благодарение на новата апаратура, специалистите в ДКЦ XII имат възможност да третират по-ефикасно различни заболявания, а също така и да осъществяват ранна диагностика на социално значими заболявания, което от своя страна води до цялостно повишаване на качеството на живот на населението.

Обща стойност на проекта: 365 064 лв. Размер на отпуснатия заем от ФУГР: 304 220 лв. Проектът е финансиран изцяло със собствени средства на Фонда.

Официалното представяне и въвеждане в експлоатация на закупената медицинска апаратура по проекта се състоя на 03.11.2016 г.

ДКЦ XII – София
ДКЦ XII – София
ДКЦ XII – София
Назад